Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

DA/LO-området og tiltrædelsesområdet

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA og samtidig er omfattet af en overenskomst, der indeholder bidragspligt DA/LO Udviklingsfonden er omfattet. Det er ikke alle overenskomster, der indeholder bidragspligt til DA/LO Udviklingsfonden, bidragspligten fremgår af den enkelte overenskomst.

Virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med et eller flere forbund, er også omfattet af bidragspligt.

Dvs. melder virksomheden sig ud af arbejdsgiverorganisationen, fortsætter bidragspligten til DA/LO Udviklingsfonden.

Virksomheden bliver automatisk tilmeldt DA/LO Udviklingsfonden via medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller via det/de forbund, hvor der er indgået tiltrædelsesoverenskomst.

Samarbejde med Kompetencefonde.dk

For virksomheder, der både er bidragspligtige til DA/LO Udviklingsfonden og Kompetencefonde.dk, er der mulighed for fællesindberetning. Herved kan virksomheden nøjes med én samlet opkrævning pr. halvår. Den fælles indberetning foregår via Kompetencefonde.dk. Samarbejdet vedr. Kompetencefonde.dk gælder for virksomheder med overenskomster inden for følgende arbejdsgiverorganisationer:

 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver (inklusiv tidligere Danske Mediers Arbejdsgiverforening)
 • DI - Dansk Industri (de to landsoverenskomster med HK, Pleje & Omsorg med FOA samt overenskomsten for Tekniske Funktionærer med Teknisk Landsforbund)
 • Drivkraft Danmark (tidligere EOF og BOA)
 • Tiltrædere af HK-overenskomster

Vær opmærksom på, at der kan være flere overenskomster på virksomheden, der er bidragspligtige til DA/LO Udviklingsfonden – f.eks. overenskomster indgået med 3F - end til Kompetencefonde.dk. I praksis betyder det, at virksomheden i givet fald skal indberette flere medarbejdere til DA/LO Udviklingsfonden end til overenskomsten med Kompetencefonde.dk.

Husk at det er muligt at indberette automatisk via virksomhedens lønsystem. Kontakt din lønsystemudbyder for at høre nærmere.

Andre opkrævere

Virksomheder, der er medlem af DIO-I eller har indgået en tiltrædelsesoverenskomst til Industriens Overenskomster, bliver opkrævet fra Industriens Pension Service.

Virksomheder uden for DA-området, der har tiltrådt overenskomst med et eller flere af følgende forbund, bliver opkrævet fra PensionDanmark – Administration & Service:

 • 3F Byggegruppen
 • 3F Den grønne gruppe
 • 3F Privat Service, Hotel og Restauration
 • Malerforbundet i Danmark
 • Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Dansk El-Forbund
 • Dansk Metal og Blik & Rør
 • Serviceforbundet
Andre fonde

I de fleste overenskomster er der bestemmelser om udviklings- og uddannelsesfonde, såkaldte branchespecifikke fonde. At en virksomhed betaler til andre fonde for alle eller udvalgte medarbejdere, fritager ikke virksomheden for bidragspligt til DA/LO Udviklingsfonden.

Medarbejdere der er omfattet af overenskomst

Der skal betales bidrag for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst på DA/FH-området.

Deltidsansatte, fritidsjobbere, m.v. skal også medregnes.

Alle bidragspligtige timer skal medregnes, det vil sige overarbejdstimer, flexjob, ungarbejdere, efterlønsmodtagere, m.v. 

Der skal også betales bidrag for medarbejdere, der er uorganiserede eller medlem af andre fagforbund.

Tilsvarende skal fravær fratrækkes, det vil sige sygdom, barselsorlov, anden orlov, m.v.

Medarbejdere i jobtræning er ikke bidragspligtige, medmindre der i ansættelsesbeviset står, at medarbejderen følger overenskomsten.

Medarbejdere der er undtaget for bidragspligt

Følgende medarbejdere er undtaget for bidragspligt:

 • Indehavere samt ledende medarbejdere, som ikke er ansat under en DA/FH-overenskomst.
 • Medhjælpende ægtefæller der ikke aflønnes af virksomheden.
 • Elever, lærlinge og voksenlærlinge.

Medarbejdere, der udfører deres arbejde i Grønland, er ikke omfattet af bidragspligt.

Ingen ansatte

Har virksomheden ingen ansatte, og har du ikke indberettet ATP for virksomheden, så nulindberetter vi automatisk for dig. Du skal dog stadig selv nulindberette, hvis:

 • Virksomheden er et A/S, APS eller IVS, og kun har ejeren ansat, da ejeren (adm. direktør) ikke er omfattet af bidragspligt.
 • Virksomhedens eneste ansatte er elever, lærlinge og voksenlærlinge, der ikke er omfattet af bidragspligt.

Hvis der ikke har været overenskomstansatte i virksomheden i perioden, skal DA/LO Udviklingsfonden stadig have besked. Dette kan gøres på følgende måde:

 • Log på selvbetjeningen og lav en nulindberetning.
 • Send en besked via vores kontaktformular med besked om, at der ikke har været ansatte i perioden.
 • Ring til DA/LO Udviklingsfonden på telefon 33 38 94 00.

Selv om der ikke har været overenskomstansatte medarbejdere i indeværende periode, fremsendes der stadig en ny indberetningsanmodning for næste periode, da DA/LO Udviklingsfonden ikke har informationer om den aktuelle beskæftigelse.

Aktuelle satser

Bidraget for 2023 udgør 47 øre pr. præsteret arbejdstime - eller 64,63 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

Bidraget for 2022 udgør 47 øre pr. præsteret arbejdstime - eller 64,63 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

Antallet af bidragspligtige timer opgøres pr. halvår. Alle bidragspligtige timer skal medregnes, det vil sige overarbejdstimer, flexjob, ungarbejdere, efterlønsmodtagere, m.v.

Der skal også betales bidrag for medarbejdere, der er uorganiserede eller medlem af andre fagforbund.

Tilsvarende skal fravær fratrækkes, det vil sige sygdom, barselsorlov, anden orlov, m.v.

Medarbejdere i jobtræning er ikke bidragspligtige, medmindre der i ansættelsesbeviset står, at medarbejderen følger overenskomsten.

Medarbejdere der udfører deres arbejde i Grønland, er ikke bidragspligtige.

Regneeksempler

Regneeksempel – arbejdstimer
Virksomheden har for perioden opgjort antallet af samlede præsterede timer i virksomheden til 3.000 timer:

3.000 timer x 0,47 kr. = 1.410 kr.

Regneeksempel - fuldtidsansatte
Virksomheden har i perioden haft 7 fuldtidsansatte:

7 ansatte x 64,63 kr. x 6 måneder = 2.714,46 kr.

Regneeksempel – fuldtidsansatte og deltidsansatte
Virksomheden har i perioden haft 3 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte på hver 30 timer pr. uge:

(3 ansatte x 64,63 kr. x 6 måneder) + (2 ansatte x (30/37 timer x 64,63 kr.) x 6 måneder) = 1.792,17 kr.

Satser for tidligere perioder

For lønperioder i 2022 er satsen 47 øre pr. time - eller 64,63 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2018, 2019, 2020 og 2021 er satsen 45 øre pr. time - eller 63 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2017, 2016 og 2015 er satsen 42 øre pr. time - eller 59 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2014 og 2013 er satsen 40 øre pr. time - eller 56 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2012 og tidligere er satsen 36 øre pr. time - eller 52 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

Via lønservicebureau

Betal og indberet på én gang via virksomhedens lønsystem eller lønservicebureau. Du skal selv kontakte jeres systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan de skal administrere ordningen for jer.

Virksomheden skal i samarbejde med lønservicebureauet opsætte lønsystemet til at opsamle præsterede timer for de medarbejdere, der skal medtages i beregningen. Lønsystemet sørger derefter for, at der automatisk sker en beregning af bidraget, samt at der genereres en betalingsoplysning til godkendelse i banken.

De fleste større lønservicebureauer kan opsamle de nødvendige data til opgørelse af bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Følgende lønservicebureauer kan opsamle bidraget:

 • Visma Entreprise herunder
  • Bluegarden
  • Multiløn
  • Dataløn
  • Proløn
 • Lessor
 • EG Lønservice
 •  KMD
 •  Trygconsult
 • AcerCon
 • Azets
 • Octopus
Via selvbetjeningen

Virksomheden kan også vælge at indberette manuelt via DA/LO Udviklingfondens selvbetjening. For at logge på selvbetjeningen, skal du bruge en engangskode (pinkode) for perioden, som vi sender til virksomheden i starten af februar og august, når det er tid til indberetning og betaling. Når du indberetter via selvbetjeningen dannes en faktura, som du efterfølgende kan betale direkte via Dankort eller Mastercard eller i din netbank.

Betalingsfrist

Hvert halve år skal der betales til DA/LO Udviklingsfonden for det foregående halvår.

Der bliver sendt indberetningsanmodninger i februar og august måned, og virksomheden skal selv beregne det bidrag, der skal betales.

Når du indberetter via selvbetjeningen, er der en ”lommeregner”, som kan hjælpe dig med beregning af bidraget.

Betalingsfrist er 1. marts og 1. september.

Manglende betaling

Ved manglende indbetaling til DA/LO Udviklingsfonden overdrages sagen til inkasso, og virksomheden vil blive registreret i RKI registret.

Vær opmærksom på, at inkassoomkostningerne bliver pålagt virksomheden, og disse vil oftest være højere end selve afregningen til DA/LO Udviklingsfonden.

Fortsat manglende betaling medfører fagretlig behandling, da der er tale om brud på indgåede overenskomster, og virksomheden kan idømmes bod i Arbejdsretten.

Bankoplysninger

Bankkontonr.: 3100 3015 126 825
IBAN: DK 71 3000 3015 126 825
SWIFT: DABADKKK
PBS-nr. 2679175